-11%

ZAP Z-Poxy (236,5 ml) - 5 minuters

449 kr 399 kr
51513 ZAP
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 600kr
  • Klarna Checkout

En större förpackning Epoxy för de som gör av med mycket. Samma klara, starka formula som vanligt, bara i större förpackning.

  • 5-minuters

Epoxy Lim - Varning!

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas ånga/dimma/gas.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: Sök läkarhjälp

VID BESTÅENDE ÖGONIRRITATION: Sök läkarhjälp

Innehåller: Epoxiharts (>90%)

Epoxy härdare - Varning!

Skadlig vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Undvik att inandas ånga/dimma/gas.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VID FÖRTÄRING: Kontakta Giftinformationscentral eller läkare om du mår dåligt.

Innehåller: Merkaptan/Amin-polymer (<75%), 2,4,6-Tri(dimetylaminometyl)denol (10-30%), 2-Etylhexansyra (1-5%)

Liknande produkter

Senast besökta produkter